Izvaja se nadgradnja sistemov integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za zagotavljanje dinamičnih podatkov z nadgradnjo IJPP terminalov v prevoznih sredstvih vključenih v sistem IJPP (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367268). Zagotovilo se bo pridobivanje dinamičnih podatkov IJPP o realizaciji načrtovanih poti javnega potniškega prometa v realnem času z nadgradnjo GTFS (»General Transit Feed Specification«) v GTFS RT (»GTFS Realtime«) in vzpostavitvijo spletne storitve SIRI v skladu s podatkovnimi strukturami za zagotavljanje izmenjevalnih vsebin po standardih CEN/TC 278 (Transmodel, NeTEX in SIRI ter OpenAPI). Istočasno izvajalec zagotovi izvorne podatke vozil v gibanju (»raw Floating Car Data«) javnega potniškega prometa ter zagotovi njihovo stalno posredovanje v realnem času v informacijski sistem NCUP.

V izvajanju je tudi projekt »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2«, sofinanciran s pomočjo akcije instrumenta za povezovanje Evrope 2016-SI-TM-0229-W. V okviru aktivnosti »A3 – Multimodalne storitve«, izvajamo integracijo multimodalnih podatkovnih storitev na vseh ravneh, od nacionalne do regionalne, vključno s čezmejnimi povezavami (kot na primer pilotna rešitev projekta »LinkingDaunube«). Skladno z navedenim se v tem trenutku izvaja javno naročilo »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367095) na osnovi tehničnih specifikacij regionalnega projekta »LinkingDanube« (Povezovanje transnacionalnih, multimodalnih informacij o potovanjih in načrtovanju poti za okolju prijazno mobilnost v Podonavski regiji), ki se bo tako priključil čezmejni regijski pilotni rešitvi.

Za potrebe implementacije vmesnika OpenAPI v okviru nacionalne multimodalne platforme in čezmejnega sodelovanja v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij ter v skladu z omenjeno Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926, izdelujemo zaledni sistem za »Lokalnega načrtovalca potovanja« (LJP – »Local Journey Planner«) v skladu s CEN/TC 278 tehnično specifikacijo WI 00278420 »Javni transport – Odprti vmesnik API za distribuirano načrtovanje potovanja« (an. »Public transport – Open API for distributed journey planning«: TC_278_WI_00278420_(E)-RS-170118-final3). Izvajamo integracijo lokalnega načrtovalca poti v povezavi s centralnim distribuiranim načrtovalcem potovanja za podonavsko regijo (»Danube Region Journey Planner« (DRJP) in lokalno točko dostopa LJP povezati s centralnim vozliščem (CN – »Central Node«). Vse povezave in integracije na transnacionalni ravni se izvedejo z uporabo standardnega vmesnika CEN/TC 278 WI 00278420 OpenAPI, ki ga bomo v okviru naloge implementirali. Osnovni cilj predmetnega javnega naročila je zagotovitev potrebnih virov (infrastruktura, podatki in vmesniki) za operativno povezavo s centralnim sistemom.

Omenjena vsebina bo poleg nacionalnega Transmodel, NeTEx in SIRI profila, ki so v pripravi, na voljo na tej spletni strani enotne nacionalne točke dostopa multimodalnih do prometnih informacij (www.ncup.si).